Zámecký Golf Club Kravaře, z.s. - Homepage

Podmínky klubu

STANOVY SPOLKU

 

Hlava I
Úvodní ustanovení

 

čl. 1
Název a sídlo spolku

 

čl. 2
Postavení a charakter spolku

 

čl. 3
Účel a hlavní činnost spolku

 

Hlava II
Členství ve spolku

čl. 4
Vznik členství

 

 

čl. 5
Převod a přechod členství

 

čl. 6
Zánik členství

 

čl. 7
Práva a povinnosti člena spolku

 

 

 

Hlava III
Orgány spolku

čl. 8
Orgány spolku

Spolek má tyto orgány:

  1. členskou schůzi,
  2. správní radu,
  3. kontrolní a revizní komisi.

 

čl. 9
Postavení a složení členské schůze

 

čl. 10
Účast na členské schůzi

 

čl. 11
Jednání členské schůze

                                                                                  

čl. 12
Rozhodování členské schůze

 

čl. 13
Postavení a složení správní rady

 

čl. 14
Působnost a jednání správní rady

 

čl. 15
Práva a povinnosti členů správní rady

 

čl. 16
Postavení kontrolní a revizní komise

 

 

Hlava IV
Jednání a podepisování za spolek

 

čl. 17

Jednání a podepisování za spolek

Jménem spolku jednají a za něj podepisují společně nejméně dva členové správní rady, z nichž jeden musí být prezidentem spolku či viceprezidentem spolku.

 

 

Hlava V
Majetkové poměry spolku

 

čl. 18

Majetek spolku, zdroje příjmů spolku

 

čl. 19
Vstupní poplatky, členské příspěvky a příplatky k členským příspěvkům

              

čl. 20
Hospodaření spolku

 

čl. 21
Účetnictví spolku

 

 

Hlava VI
Zánik spolku

 

čl. 22
Zánik spolku

 

čl. 23
Likvidace

 

 

Hlava VII
Závěrečná ustanovení

 

čl. 24
Obecná ustanovení o doručování

 

čl. 25
Účinnost

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí spolku.